Menu
Your Cart

İlgili Kişi Başvuru Formu

QUEEN® TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Queen®”), kişisel veri sahipleri ilgili kişiler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu oluşturmuştur.

1- İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI VE TALEBİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan siz değerli kişisel veri sahiplerine (“İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Lütfen aşağıdaki tabloda kişisel verileriniz ile ilgili olarak talebinizi/taleplerinizi işaretleyiniz.

KVKK Madde 11/I-a: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

KVKK Madde 11/I-b: Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

KVKK Madde 11/I-c: Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

KVKK Madde 11/I-ç: Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

KVKK Madde 11/I-d: Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK Madde 11/I-e: 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

KVKK Madde 11/I-f: (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK Madde 11/I-g: İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK Madde 11/I-ğ: Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi detaylı olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2-BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 11 ve 13. Maddeleri ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Queen®’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

İlgili Kişi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını şahsen, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığı ile Çandarlı Mahallesi 1000 Sokak No:12 35985 Dikili / İZMİR adresine veya,

İlgili Kişi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını queentarim@hs01.kep.tr e-posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmesi durumunda, KVKK 13. Maddesi’ne dayanarak talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin belirli bir maliyet gerektirmesi durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Queen® tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

3- İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Ad - Soyad, imza,

T.C. Kimlik Numarası

Tebligat adresi,

E-posta adresi

Telefon Numarası

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler,

KVKK Madde 11’de yer alan haklardan kullanılmak istenilenler

Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinin belgelendirilmesi,

Kimliğinizi tevsik edici belgeler,

Queen® Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki tabloda belirtiniz.


Yatırımcı

İş Ortağı

Çalışan

Ziyaretçi/Müşteri

İş Başvurusunda Bulunan

Diğer (..................................................)


Lütfen talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlamaya özen gösterin. İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Başvurunuzun tarafımıza ulaşmasını takiben sizinle iletişime geçilebilecek, bu hususta sizlerden ilave bazı belge ve bilgiler talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri ilgili kişiler adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. İlgili Kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname tarafımıza sunulmalıdır. 

4- TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI VE SONUCUN BİLDİRİMİ

Queen® talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya e-posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. .....  

Başvuruma ilişkin sonucun adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum. .....  

Başvuruma ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum …..

İşlemin belirli bir maliyet gerektirmesi durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5- İLGİLİ KİŞİ BEYANI

KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca yapmış olduğum işbu başvurunun, yukarıda belirttiğim talepler hususunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  


Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;

Adı - Soyadı :……………..…………

Başvuru Tarihi :…………..……………

İmza :………………………..

Çerezler Hakkında Bilgilendirme
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Queen Turkiye'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.